Categories
Prosjekt

Hvilke lavutslippsbusser er best for klimaet?

Rask teknologiutvikling fører til at flere og flere alternativer til dieselbusser blir tilgjengelige for bruk i urbane og rurale områder.

Hovedformålet med disse alternativene er å redusere utslipp, særlig av drivhusgasser. Fra et klimaperspektiv er derimot ikke alle alternativene like gode. For lokale myndigheter som ønsker å redusere utslipp, kan det være vanskelig å sammenligne ulike bussløsninger.

Karbonfotavtrykket fra busstransport varierer avhengig av hvilken energitype som er brukt og hvilken teknologi som trengs for å bruke denne energien.

Klikk for å laste ned rapporten

For å kunne sammenligne de ulike alternativene på et rettferdig grunnlag, er det viktig å ta hensyn til hele livssyklusen til bussen, fra produksjon til bruk og avhendelse. Dette inkluderer også energiproduksjon, hvor fotavtrykk kan variere sterkt avhengig av den lokale energimiksen.

De ulike faser i livsyklus av en bus

Endrava gjennomførte en analyse av klimagassutslippene og kostnadene knyttet til bruk av ulike teknologier for lavutslippsbusser, på vegne av Biogass Norge, OREEC, VEAS og AirLiquide. Rapporten konkluderer med at batteri-elektriske, hydrogen-, biogass- og biodrivstoffbusser alle har lignende utslippsreduksjoner fra et livssyklusperspektiv. I spesielle tilfeller kan bruk av biogass gi utslippsreduksjoner på over 100 prosent. I Norge har biogassteknologien for øyeblikket en av de laveste kostnadene per tonn reduksjon i CO2e, lavere enn for elektriske busser eller hydrogenbusser.

Kartlegging av biogass sine fordeler for FNs bærekraftsmål
Kartlegging av biogass sine fordeler for FNs bærekraftsmål

Bruken av biogass gir også andre bærekraftsfordeler, særlig innen sirkulærøkonomi, avfallshåndtering og landbruk. Vi kartla disse fordelene opp mot FNs 17 bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDG).

Disse jobbet på prosjektet: