Categories
Prosjekt

Hvilke lavutslippsbusser er best for klimaet?

Rask teknologiutvikling f√łrer til at flere og flere alternativer til dieselbusser blir tilgjengelige for bruk i urbane og rurale omr√•der.

Hovedform√•let med disse alternativene er √• redusere utslipp, s√¶rlig av drivhusgasser. Fra et klimaperspektiv er derimot ikke alle alternativene like gode. For lokale myndigheter som √łnsker √• redusere utslipp, kan det v√¶re vanskelig √• sammenligne ulike bussl√łsninger.

Karbonfotavtrykket fra busstransport varierer avhengig av hvilken energitype som er brukt og hvilken teknologi som trengs for å bruke denne energien.

Klikk for å laste ned rapporten

For å kunne sammenligne de ulike alternativene på et rettferdig grunnlag, er det viktig å ta hensyn til hele livssyklusen til bussen, fra produksjon til bruk og avhendelse. Dette inkluderer også energiproduksjon, hvor fotavtrykk kan variere sterkt avhengig av den lokale energimiksen.

De ulike faser i livsyklus av en bus

Endrava gjennomf√łrte en analyse av klimagassutslippene og kostnadene knyttet til bruk av ulike teknologier for lavutslippsbusser, p√• vegne av Biogass Norge, OREEC, VEAS og AirLiquide. Rapporten konkluderer med at batteri-elektriske, hydrogen-, biogass- og biodrivstoffbusser alle har lignende utslippsreduksjoner fra et livssyklusperspektiv. I spesielle tilfeller kan bruk av biogass gi utslippsreduksjoner p√• over 100 prosent. I Norge har biogassteknologien for √łyeblikket en av de laveste kostnadene per tonn reduksjon i CO2e, lavere enn for elektriske busser eller hydrogenbusser.

Kartlegging av biogass sine fordeler for FNs bærekraftsmål
Kartlegging av biogass sine fordeler for FNs bærekraftsmål

Bruken av biogass gir ogs√• andre b√¶rekraftsfordeler, s√¶rlig innen sirkul√¶r√łkonomi, avfallsh√•ndtering og landbruk. Vi kartla disse fordelene opp mot FNs 17 b√¶rekraftsm√•l (Sustainable Development Goals, SDG).

Disse jobbet på prosjektet: