Klimabudsjett for kommuner og fylkeskommuner

“Endrava bidro med sin sterke faglige forankring og dynamiske arbeidsmetodikk i utviklingen av Bodø kommunes første klimabudsjett. Vårt team opplevde Endrava som inspirerende diskusjonspartnere, effektive utredere og dyktige prosessledere.”

Eirik Eide Haugmo, Bodø kommune

Bestemme omfang

Et av de første stegene i et klimabudsjett er avgrensing. Hvilke utslipp skal klimabudsjettet omfatte, og dermed, hvilke utslipp skal kuttes?

Skal klimabudsjettet kun omfatte kommunens eller fylkeskommunens egne aktiviteter? Eller utslippene i hele det geografiske området? Skal det kuttes i kun de direkte utslippene, eller også i indirekte utslipp?

Endrava hjelper til med å gi råd om fordeler og ulemper ved ulike typer avgrensing, og hva de ulike alternativene innebærer.

Oversikt over historiske og forventede utslipp

Utgangspunktet for klimabudsjetter er de historiske utslippene til kommunen. Endrava hjelper dere med å finne og forstå utslippsstatistikken. Deretter har mange klimabudsjett en framskriving av utslipp, en referansebane, men det er ikke noe krav. En referansebane viser hvordan framtiden ser ut om vi fortsetter med “business as usual”.

Hvordan utvikler klimagassutslippene seg om det ikke settes i gang nye tiltak? En referansebane er nyttig for å vite hvor det trens tiltak, og for å beregne effekten av nye tiltak.

Endrava kan gi råd i forbindelse med beregningen av referansebanen, eller utvikle en referansebane for dere, med basis i historiske utslipp, forventet utvikling og vedtatte tiltak.

Tallfeste mål og utslippsrammer

Hva er kommunens klimamål, og hvordan må veien dit se ut? Et mål for hvor mye utslippene skal kuttes er en viktig del av klimabudsjettet. Målene må være konkrete og målbare.

Det er også nyttig å bryte ned langsiktige mål i årlige utslippsrammer. En utslippsramme angir hvor store utslippene maksimalt kan være per år.

Endrava hjelper til med å lage mål som balanserer mellom å være både ambisiøse og gjennomførbare, og tilhørende utslippsrammer.

Vurdere og velge ut tiltak og virkemidler

Når man har satt et mål for utslippskutt, starter jobben med å finne gode tiltak og virkemidler for å nå målet. Hvordan skal utslippene kuttes? Her er det sentralt å finne tiltak i sektorene med størst utslipp, enten det er veitrafikk eller industri. Virkemidler som skal sørge for at tiltakene faktisk gjennomføres er også viktige å få på plass.

Når effektene av alle tiltakene legges sammen, får man en tiltaksbane som viser hvor langt man kommer dersom tiltakene gjennomføres. Tiltaksbanen tydeliggjør hvor langt det er igjen til å nå målet, og om det trengs enda flere tiltak. Her er det viktig å unngå dobbelttelling av tiltakseffekter.

Endrava har lang erfaring og bred kjennskap til klimatiltak, og kan hjelpe til med å identifisere, prioritere og effektberegne tiltak.

Lage plan for oppfølging

Når referansebane, mål og tiltak er på plass, følger den viktige jobben med å sikre at tiltakene faktisk gjennomføres. Da trengs en god plan for oppfølging. Viktige elementer er fordeling av kostnader, ansvar og gode rutiner for rapportering. Indikatorer for å måle hvordan man ligger an underveis på veien mot målene er også nyttig.

Endrava hjelper til med å utvikle gode indikatorer tilpasset deres klimabudsjett, og gir råd om implementering i organisasjonen for å sikre forankring og gjennomføring.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan bistå din organisasjon med klimabudsjett.