Vi hjelper med å kutte klimagassutslipp

I takt med at verdens innsats mot klimaendringer styrkes, må organisasjoner og selskaper tilpasse sine aktiviteter og finne løsninger for å redusere utslipp.  

Endrava hjelper til med å beregne klimagassutslipp, finne de beste løsningene for å redusere utslipp, og kommunisere med interessenter om ambisjoner og faktisk fremgang.

Vi bruker en faktabasert og datadrevet tilnærming i prosjektene våre, og sørger for at anbefalingene våre er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen. Vi er menneskeorientert, og gjør kompliserte data om til pragmatiske anbefalinger som kan iverksettes.

BYER

Vi hjelper byer med å definere mål for kutt i klimagassutslipp og å implementere klimabudsjett. Vi bistår med oppfølging og forbedring av klimaplaner. 

MENNESKER

Vi hjelper organisasjoner med å skape atferdsendring og kommunisere det de gjør internt og eksternt. Vi gir presentasjoner om klimapsykologi og kommunikasjon.

MOBILITET

Vi hjelper byer med å planlegge og implementere tiltak for å fremme overgangen til renere og smartere mobilitet. Vi koordinerer innsatsen til ulike interessenter og sørger for fremgang.

INDUSTRi

Vi hjelper industri med å identifisere kostnadseffektive måter å redusere utslipp og bli mer energieffektive på. Vi hjelper til med å omsette planer til handling.

ENERGi

Vi hjelper kundene våre med å kartlegge energibruk. Sammen finner vi de beste tiltakene for å bytte til renere energikilder og mer effektiv energibruk.

Vi deler funnene våre

Vi tror vi kan hjelpe andre med å ta bedre beslutninger for klimaet ved å dele analysene våre. Derfor deler vi alt det vi kan, når det er mulig. Nedenfor er noen eksempler på prosjekter vi har jobbet med og de tilhørende resultatene.